O projektu číslo  CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000179

Je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Název projektu:  Rozšíření kapacity sociálního podniku MŠ Ekolandia

Stav projektu: Realizace projektu byla ukončena je dokončena stavba provozovny a vytvořeno 5 nových pracovních míst z toho 3 pracovní místa pro osoby z cílových skupin.

Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacity sociálního podniku, které umožní zaměstnávání a sociální začleňování osob z CS. Projekt vytvoří 5 nových pracovních míst z toho 3 pro CS. Předmětem rozšíření kapacit je potravinářská výroba zachlazené stravy chilled food. Jedná se o rozšíření portfolia nabízených produktů, výstavbu výrobních kapacit a instalaci nových potravinářských technologií. Dalším cílem je uspokojit poptávku po zdravém stravování dětí v malých školských i neškolských zařízeních.

Cíle projektu: Cílem projektu je odstranit problémy osob z CS, mladých dospělých opouštějící DD a začínající žít svůj dospělý život a dlouhodobě nezaměstnaných. Hlavním společensky prospěšným cílem projektu je zaměstnávání a sociální začleňování osob z CS. Za tím účelem usilujeme o rozšíření kapacity sociálního podniku, zaměstnávajícího nejméně ze 30% znevýhodněné osoby, a vytvořit pro tyto znevýhodněné osoby nová pracovní místa v nově vybudovaném potravinářském závodě. Na základě úspěšné realizace předchozího projektu má podnik zkušenost s integrací CS. Proto usiluje o vytvoření 5 nových pracovních míst, z toho 3 pro CS, konkrétně: - osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12 měsíců od opuštění zařízení (dále jen jako "mladí dospělí" opouštějící dětské domovy) - uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR déle než 1 rok nebo uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních dvou letech v součtu délky 12 měsíců (dále je "dlouhodobě nezaměstnaní") Hlavním podnikatelským cílem sociálního podniku je rozšířit kapacitu sociálního podniku realizací výstavby nové výrobní haly a instalací technologie pro potravinářskou výrobu jednoporcově balené, zachlazené stravy chilled food. Tedy stravy s prodlouženou trvanlivostí bez použití konzervačních látek. V těchto nových výrobních prostorách plánuje žadatel produkovat 600 porcí chilled food denně. Dalším cílem projektu je umožnit zdravé stravování pro děti v malých školských a neškol. zařízeních a pro děti trpící potravinovou intolerancí. Projekt navazuje na předchozí projekt žadatele "Děti dětem", který byl založen na vzájemné solidaritě mezi dětmi ve školách a školkách, které podporovali děti opouštějící dětské domovy a mládež ohroženou sociálně patologickými jevy tím, že se zdravě stravují a dávají tak práci cílové skupině a děti z dětských domovů pomáhají díky dodávkám teplé stravy ready to eat dodávané v gastro nádobách dětem ze školských zařízení se zdravě stravovat . 

 

Registrační číslo: projektu CZ.1.04/3.1.06/30.00451
Název projektu: Bio stravování do škol -motto "Děti pro děti"

Název OP: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Název globálního grantu: 3. 1 Sociální ekonomika

Cílem projektu bylo vybudovat funkční sociální podnik, který bude pracovně a sociálně začleňovat mladé dospělé, kteří opouštějí dětské domovy a nyní současně osoby dlouhodobě nezaměstnané. Propagovat sociální podnikání jako efektivní způsob řešení integrace sociálně vyloučených osob na trh práce a dávat příklad dobré praxe optimálního modelu sociálního podnikání ve Středočeském kraji. Předmětem podnikání tohoto sociálního podniku je provoz  jídelny - kuchyně, která bude vařit zdravé jídlo, zejména do škol, Mateřských škol a také pro zaměstnance firem v regionu, které nemají vyřešeno vlastní stravování.

Provozovatelem kuchyně je  Ekolandia  školní catering, ZŠ a MŠ s.r.o, která je nově vzniklou firmou, v současné době provozuje mateřskou školu v Čelákovicích, zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení a mateřskou školu v Brandýse nad Labem. Partnerem projektu je město Čelákovice, jehož představitelé se aktivně snaží podporovat ekonomický i sociální rozvoj města. Dalším partnerem projektu je Dětský domov ve Zruči nad Sázavou, který má dlouholeté zkušenosti s cílovou skupinou a provozem školní jídelny.

Celkovým cílem tohoto projektu je rozšířit obecné povědomí o sociálním podniku, o tom, že je možné skloubit podnikatelské, tržní prostředí se sociálním aspektem. Pomoci začlenit sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením na trh práce a současně pomoci s jejich začleněním do společnosti.

Benefitem projektu je celkové enviromentální zaměření, počínaje zdravou výživou a ekologickým nakládáním s odpady konče.

ESF logo

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.